20130509-082023.jpg

———-YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ CELP PLANI———-—AĞUSTOS CELBİYedek Subay Aday Adaylarının Grup Numaraları : 08 ve 09 (352. Dönem)

Ağustos Celbi İçin Son Başvuru Tarihi : 15 Mayıs

Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleri : 01-30 Haziran

Seçim ve Sınıflandırma İşlemleri : 01-25 Temmuz

Sınıflandırma Sonuçlarının Açıklanması : 25 Temmuz

 

 

 

Açıklama : Yükümlülerin sevk ve katılış tarihleri her celp yılında genel olarak uygulanacak olmasına rağmen, yıl içinde resmi tatil vb. gerekçelerle kısa süreli değişiklikler yapılabilecektir.

ASKERE GİDERKEN YANIMIZA ALINACAK MALZEME LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

 

ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANI

———————————————————————————————————

—DİKKATLİ OKUYUNUZ—

Aşağıdaki Yönetmelik 15/5/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir

http://www.asal.msb.gov.tr/

MADDE 1 – 3/10/1984 tarihli ve 18534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Sevk öncesi hazırlık işlemleri: Yükümlülerin statülerini, mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını, sınıf ve branşlarını belirlemek için ihtiyaç duyulan sınıflandırmaya esas bilgileri (meslek, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu, yabancı dil notu vb.) tespit etmek maksadıyla yapılan uygulamadır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Seçim şekli; yükümlülere ilişkin bilgiler ve seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar ile seçme yöntemidir.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Seçimin amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sınıf ve branşlar için yedek subay adayı yükümlülerin tespitidir. Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte personelin seçilmesidir. Yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu ile yabancı dil notu nota tahvil edilir. Seçim bu not üzerinden yapılır. Seçim sonucu yükümlülerin mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile görev yapacakları sınıfları ve branşlarıbelirlenir. Subaylık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunan yükümlüler yedek subay adayı seçilemezler. Bilgilerin seçim ve sınıflandırmada kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Seçim için yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir.

a) Genelkurmay Başkanlığınca;

1) Her yıl bir sonraki yılın Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı olan yedek subay miktarı; sınıf, meslek, branş ve ihtisaslarını belirtmek suretiyle hazırlanan listeler halinde 31 Aralık tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

2) Lüzum görüldüğü hallerde, yıllık ihtiyaç bildirildikten sonra, her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi işlemi yapılarak sonuç Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

b) Millî Savunma Bakanlığınca;

1) Genelkurmay Başkanlığından gelen ihtiyaç listesine ve yükümlülerin askerlik karar tarihlerine göre o yıl silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri tespit edilir. Bu işlem, Genelkurmay Başkanlığınca her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi halinde, o celp dönemi için tekrarlanır ve yeni ihtiyaçlara göre düzenlenir.

2) Fakülte veya yüksekokul mezunu olarak askerliğine karar aldıran yükümlülerden karar tarihlerine göre kimlerin hangi celpte askere sevk edileceği sevk öncesi hazırlık işlemlerinden en az 15 gün öncesinde Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile tebliğ edilir ve bu yönde bir celp emri yayınlanır. Bu celp emrinde yükümlülerin hangi tarihlerde askerlik şubelerinde bulunacağı ve sevk öncesi hazırlık işlemlerinin esasları açıklanır.

3) Her celp döneminde sevk öncesi hazırlık işlemleri faaliyeti icra edilir.

4) Sevk öncesi hazırlık işlemleri yapılan yükümlüler bilgisayarca;

– Yükümlü miktarı yedek subay ihtiyacı kadar veya daha az ise, yükümlülerin tamamı yedek subay adayı olarak ayrılır.

– Yükümlü miktarı sınıf kontenjanları, meslek ve vasıfları itibariyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedek subay ihtiyacından fazla ise; istekliler ere ayrılır, kalan miktar yine ihtiyaçtan fazla ise fazla miktar ere ayrılır.

– İstekliler ayrıldıktan sonra kalan miktar ihtiyacı karşılamazsa istekli er olmak isteyenler arasından yedek subay adayı ihtiyacı karşılanır.

– Yedek subay adayı ve ere ayrılan yükümlülerin; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sınıfları ve branşları ayrı ayrıbelirlenir.

5) Yedek subay adayları ile istekle veya seçim neticesi ere ayrılanların isimleri iki ayrı liste halinde dörder nüsha olarak Millî Savunma Bakanlığınca onaylanır. Onaylanan listelerin birer nüshası ilgili Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

6) Yedek subay adaylığına ayrılmış yükümlüler, ayrılmış oldukları sınıfın sınıf okuluna, er statüsüne ayrılanlar ise Kuvvet Komutanlıklarınca önceden belirlenmiş bulunan eğitim birliklerine sevk edilirler.

c) Kuvvet Komutanlıklarınca; sınıflandırma işlemi sonunda komando olarak ayrılanlardan komando niteliği olmadığı tespit edilenlerin işlemleri ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ç) Yükümlüler;

1) Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile duyurulacak celp ve sevke ilişkin yayınlar vasıtasıyla çağrıldıkları tarihte bilgilerini güncellemek üzere askerlik şubelerine müracaat ederler. Sevk öncesi hazırlık işlemlerini müteakip yapılacak sınıflandırma sonucunda tertip edildiği birliğe sevk edilmek üzere askerlik şubelerine gelirler. Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleri için askerlik şubelerine müracaat etmeyenler sınıflandırılmazlar.

2) Seçim sonucunda yedek subay adayı olarak ayrılan yükümlüler ayrıldıkları sınıfın sınıf okuluna, ere ayrılanlar ise sevk edilecekleri eğitim birliklerine katılırlar.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Kanuni mazeretleri sebebiyle askerlik karar tarihi itibariyle emsali olarak askere alınanlarla birlikte sevk öncesi hazırlık işlemleri için müracaat etmeyenler mazeretlerinin sona ermesinden sonraki ilk sevk öncesi hazırlık işlemlerine döneminde bilgilerini güncellemek üzere askerlik şubelerine başvururlar.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Sevk hazırlık işlemleri için müracaat tarihleri en az 15 gün öncesinden Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığıyla tebliğ edilir. Statü, sınıf ve tertibatın belirlenmesine yönelik sevk hazırlık işlemleri ve sevk için kanuni bir mazereti olmaksızın askerlik şubesine müracaat etmeyenler bakaya işlemine tabi tutulurlar. Sevk öncesi hazırlık işlemlerine gelmeyip bakaya kalanlardan bir sonraki celbin sevk hazırlık döneminin sonuna kadar askerlik şubelerine gelenlerin ise sevk hazırlık işlemleri tamamlanıp sınıf ve tertibatı belirlenerek ilk celp döneminde silahaltına alınmaları sağlanır.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Fakülte veya yüksekokul mezunu yükümlülerin; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlenmesi, ilk sınıflandırılmaları ve branşlarının tespiti Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği ve özel yönergelere göre, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.

Seçim ve sınıflandırma sonucu sınıfları belirlenen yükümlüler meslekleri ne olursa olsun, ayrıldıkları sınıfın ihtiyaçları içinde değerlendirilirler.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – Seçim, seçimin diğer faktörleri ve diğer hususlar için Millî Savunma Bakanlığının ve kuvvet komutanlıklarının sınıflandırma yönergelerinde gerekli değişiklik ve ilaveler yapılır.”

MADDE 9 –Bu Yönetmelik 15/5/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 10 –Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.


AĞUSTOS 2013 KARIŞIK SINIF CELBİNDE SEVK EDİLECEK
YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARINA AİT
TRT DUYURUSU 

1. AĞUSTOS 2013 CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. AĞUSTOS 2013 YEDEK SUBAY CELBİNDE;

A. 12/07 VE 12/08’İNCİ GRUP TIP DOKTORLARI İLE 12/08 GRUP OLARAK YOKLAMASI YAPILAN DİĞER YÜKÜMLÜLER,

B. 1977 VE DAHA YAŞLI DOĞUMLULARDAN 15 MAYIS 2013 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMASINI YAPTIRANLAR,

C. ASKERLİK HİZMETİNİ 15 AYLIK ERBAŞ/ER STATÜSÜYLE YAPMAKTA İKEN DÖRT YILLIK FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKUL BİTİREREK İSTEKLERİ ÜZERİNE GEÇİCİ TERHİS EDİLENLERDEN, TERHİS BELGELERİ 15 MAYIS 2013 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA ULAŞMIŞ VE BU TARİHE KADAR “KARAR TADİLİ NEDENİYLE TERHİS” OLARAK ASKERLİK ŞUBESİNCE KAYITLARINA İŞLENMİŞ OLANLAR,

Ç. SEVKE TABİ OLDUĞU GRUPLARI SEVK EDİLMİŞ DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN 15 MAYIS 2013 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR ÇIKARTILANLAR,

D. DAHA ÖNCEKİ CELP DÖneMLERİNDE SEVKE TABİ İKEN;

(1) YASAL MAZERETLERİ NEDENİYLE SEVK EDİLEMEYENLERDEN SEVK TEHİR SÜRELERİ 30 HAZİRAN 2013 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR SONA ERENLER,

(2) YASAL MAZERETLERİ NEDENİYLE SEVK EDİLEMEYENLERDEN SEVK TEHİR İŞLEMLERİ 15 MAYIS 2013 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR İPTAL EDİLENLER,

(3) ÖNCEKİ CELPLERE KATILMAYARAK BAKAYA KALIP, HALEN BAKAYA OLARAK ARANANLAR İLE YARGILANMALARININ SONUÇLANIP SONUÇLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN BAKAYA SUÇUNDAN MAHKEMEYE VERİLMİŞ OLANLAR VE HAKLARINDA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İL/İLÇE İDARE KURULLARINA İDARİ PARA CEZASI TEKLİFİ YAPILMIŞ OLANLAR SİLÂHALTINA ALINACAKTIR.

3. SEVKE TABİ YÜKÜMLÜLER 01-30 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDECEKTİR. 01-30 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ İÇİN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 47’NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN YASAL MAZERETLERİ DIŞINDA MÜRACAAT ETMEYENLER BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR. AYRICA, YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK ŞEBESİNE GİTMEDEN ÖNCE E-DEVLET ÜZERİNDEKİ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM FORMUNU DOLDURMALARI, MÜTEAKİBEN BİZZAT ASKERLİK ŞUBELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ, İŞLEMLERİNİN DAHA DOĞRU VE KISA SÜREDE TAMAMLAMALARINA KATKI SAĞLAYACAKTIR.

4. YÜKÜMLÜLER SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE ASKERLİK ŞUBELERİNE GELİRKEN LİSANS DİPLOMASI, NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT), AKADEMİSYENLİK BELGESİ (VARSA), ÖĞRETMEN BİLDİRİM ÇİZELGESİ (VARSA), YABANCI DİL SINAV SONUÇ BELGELERİNİ (VARSA) HAZIR BULUNDURACAKLARDIR.

5. ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDEREK SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN YÜKÜMLÜLER SINIFLANDIRILACAKTIR. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 25 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.

6. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA;

A. BİR AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARI 25-29 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA, İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAYLARI 12-13 AĞUSTOS 2013 TARİHLERİ ARASINDA TERTİP EDİLDİKLERİ SINIF OKULLARINA,

B. KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STÜTÜSÜNE AYRILANLARIN BİRİNCİ GRUBU 12-15 AĞUSTOS 2013 İKİNCİ GRUBU İSE 09-11 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASI EĞİTİM MERKEZLERİNE SEVK EDİLECEKTİR.

7. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCU TERTİP EDİLDİĞİ SINIF OKULU/EĞİTİM MERKEZLERİNE KATILMAK ÜZERE SEVK EVRAKINI ALMAYAN, SEVK EVRAKINI ALDIĞI HALDE KENDİSİNE VERİLEN YOL SÜRESİ BİTİMİNDE BİRLİKLERİNE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 47’NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN MAZERETLERİ OLMADAN KATILMAYANLAR BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.

8. 1076 SAYILI YEDEK SUBAY VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR KANUNU’NUN EK-6’NCI MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.