Adli Sicil Kaydı ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, adli sicil kaydında kendilerine mahsus bir bölümde kaydedilirler. Normal bir adli sicil kaydı (sabıka kaydı)belgesi alındığında bu bilgiler görünmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere adli sicil kaydına kaydedilir

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir? Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kanunu, adli sicil kaydının ne zaman ve nasıl silineceğini açıkça belirtmiş, uygulamada oluşan tereddütler de Yargıtay tarafından içtihatlar yoluyla giderilmiştir. Buna göre adli sicil kaydı şu şekillerde silinebilir:

1- Eğer ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa adli sicil kaydı infazın tamamlanmasıyla kendiliğinden silinmelidir. İnfazın tamamlanmasından anlaşılması gereken, ceza hapis cezasıysa bihakkın tahliye tarihi veya denetim süresinin son bulduğu tarihtir. Ceza adli para cezası ise, adli para cezasının ödendiği tarih veya tazyik hapsine çevrilmişse cezaevinden çıkış tarihidir. Örneğin, 3 yıllık kesinleşen cezası için 01.01.2016 tarihinde cezaevine giren, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak 01.01.2017 tarihinde tahliye edilen bir kişinin adli sicil kaydı ( sabıka kaydı ) 01.01.2019 tarihinden sonraki gün silinebilir hale gelecektir.

2- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir.

3- Ceza zamanaşımının dolması veya genel af veya kişinin ölümü halinde adli sicil kaydı silinir.

 

Adli Sicil “Arşiv Kaydı” Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı ile “arşiv kaydı” iki farklı kavramdır. Mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına alınır, daha sonra belli koşulların gerçekleşmesi halinde, mahkumiyet hükmüne dair bilgiler silinerek arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydı belli koşulların gerçekleşmesi halinde silinebilir:

  • Kural olarak hükümlüye ait adli sicil kaydı cezanın infaz edilmesinden sonra silinerek arşiv kaydına alınır. Hükümlüye ait arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir.
  • Arşiv kaydına alınan mahkumiyet hükmü, TCK dışındaki kanunların ceza mahkumiyetine bağladığı hak yoksunluklarına neden olan bir mahkumiyet ise; cezanın infazından sonra hükümlünün başvurusu ile mahkeme tarafından Memnu Hakların İadesi kararı verilmişse kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Memnu hakların iadesi kararı alınamamış ise kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Bu hüküm nedeniyle ceza mahkumiyetlerinin büyük bir kısmı 15 yıl veya 30 yıl süresince arşiv kaydında kalmaktadır.
  • Hükümlünün ölmesi, fiilin suç olmaktan çıkması gibi nedenlerle de arşiv kaydı silinir.

 

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yargıtay Kararları


Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Hükümlü hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçu nedeniyle verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının süre itibariyle anayasa’nın 76. maddesi kapsamında kaldığından ve Adli Sicil Kanunu’nun 12. maddesinde öngörülen sürenin geçmemesi nedeniyle 5352 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca arşiv kaydından çıkartılması mümkün değildir. Bu durumda ya yasaklanmış hakların geri alınması kararı yoluyla arşiv kaydına alınma tarihinden itibaren 15 yıl içinde veya bu karar alınmamışsa 30 yıl içinde silinebilir ( Yargıtay 1. Ceza Dairesi – Karar No: 2014/3727 ).

Evrakta Sahtecilik Suçunda Arşiv Kaydının Silinmesi Şartları

Resmi evrakta sahtecilik suçu nedeniyle 1 yıl 8 ay ceza alan hükümlünün cezası infaz edildiğinden adli sicil kaydının silinmesi mümkündür. Ancak adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi cezanın süresi ve suçun vasfı nedeniyle 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aynı Kanunun 12. maddesine göre işlem yapılması zorunludur. Bu nedenle ya hükümlü yasaklanmış hakların geri alınması kararı alarak cezanın infazından itibaren 15 yıl içinde ya da bu karar olmadan cezanın infazından itibaren 30 yıl içinde arşiv kaydını sildirebilir (Yargıtay 11. Ceza Dairesi – Karar No: 2013/9374).

Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu Muhalefet ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Sanığın adli sicil kaydının silinmesi ve arşiv kaydına alınması mümkündür. Ancak sanık, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 4.070.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmış olsa bile, ceza süresi yönünden değil, suç vasfı yönünden Adli sicil Kanunu’nun 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında kalan bir suç işlediğinden adli sicil kaydının silinmesi mümkün, ancak arşiv kaydının silinmesi için ya yasaklanmış hakların geri alınması kararı alarak cezanın infazından itibaren 15 yıl içinde ya da bu karar olmadan cezanın infazından itibaren 30 yıl içinde arşiv kaydını sildirebilir ( Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Esas No: 2011/16743, Karar No: 2011/16146, Tarih: 15.12.2011 ).

Vergi Kaçakçılığı Suçunun Sabıka (Adli Sicil) Kaydından Silinmesi

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na aykırı davranmak suçundan sanık …‘in, 359/1 gereğincecezalandırılmasına dair Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının infazını müteakip, hükümlünün adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebinin kabulüne dair aynı mahkeme kararının kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun kararın verildiği 10.05.2010 tarihinde yürürlükte olan geçici 2. maddesinin 1. fıkras 1. fıkrası “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 Sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76. maddesiyle özel kanun hükümleri saklıdır.” ve 2. fıkrası “Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindedir.

Arşiv kaydının silinmesi istenen mahkûmiyetin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde “vergi kaçakçılığı” olarak düzenlenen suça dair olması ve bu mahkûmiyetin 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3. maddesinde hak yoksunluğu olarak yer alması nedeniyle, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun karar tarihinde yürürlükte olan geçici 2. maddesinin 2. fıkras 2. fıkrasındaki açık düzenleme gereğince, sözü edilen mahkûmiyetle ilgili arşiv kaydının silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, talebin reddi yerine arşiv kaydının silinmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Bu nedenle hükmün kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir (Yargıtay 11. Ceza Dairesi – Karar: 2017/2541).

Adli sicilinizin silinmesi için cezanız bittikten sonra süreniz doldu ise aşağıdaki dilekçe örneğindeki gibi dilekçenizi ister ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE isterseniz bulunduğunuz il savcılığı aracılığı ile ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE gönderebilirsiniz.

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

(Tuna Caddesi No:10 06100 Yenişehir / Ankara – Türkiye)

 

TALEPTE BULUNAN         : ………………. ……………… , TCKN: ………………..

………………….

KONU                                               : Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi hakkında

 

AÇIKLAMALAR

Kayseri ………. ……….. Mahkemesinin ………………. …………… sayılı kararı ile ……………….  tarihinde hakkımda …………… …………. cezası şeklinde mahkumiyet kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiştir (para cezası ödenmiştir.) Adli sicil kaydımda yoktur.

Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ve ilgili diğer hükümler gereğince, cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başka bir mahkumiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için gerekli koşullar oluşmuştur.

Adli sicil kaydımda “adli sicil arşiv kaydı gösterilmesi” hak mahrumiyetime sebep olmaktadır.

Bu nedenle adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen kayda ilişkin adli sicil arşiv kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…./…./2013

Talep Eden

………………………..

 

Adres ve İletişim Bilgileri :

…………………..

……………………

 

 

Eki: Adli sicil kaydı, NC fotokopisi

 


KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SİCİL BÜROSU

Vasıtasıyla

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

(Tuna Caddesi No:10 06100 Yenişehir / Ankara – Türkiye)

 

TALEPTE BULUNAN         : ………………. ……………… , TCKN: ………………..

………………….

KONU                                               : Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi hakkında

 

AÇIKLAMALAR

Kayseri ………. ……….. Mahkemesinin ………………. …………… sayılı kararı ile ……………….  tarihinde hakkımda …………… …………. cezası şeklinde mahkumiyet kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiştir (para cezası ödenmiştir.) Adli sicil kaydımda yoktur.

Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ve ilgili diğer hükümler gereğince, cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başka bir mahkumiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için gerekli koşullar oluşmuştur.

Adli sicil kaydımda “adli sicil arşiv kaydı gösterilmesi” hak mahrumiyetime sebep olmaktadır.

Bu nedenle adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen kayda ilişkin adli sicil arşiv kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…./…./2013

Talep Eden

………………………..

 

Adres ve İletişim Bilgileri :

…………………..

……………………

 

 

Eki: Adli sicil kaydı, NC fotokopisi