Tüketici Kanunu Değişiyor. 1200 Tl altında dosya masrafı ücreti ödeyenler kaymakamlığa başvururken 6502 sayılı Yeni Tüketici kanunu ile artık 2000 Tl altındakiler ikametgah adreslerinde bulunan ilçe hakem heyetine başvurabilecekler. Yeni Tüketici Kanunu 28,05,2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani 1200 Tl ile 2000 Tl arasında dosya masrafı ödeyen kişiler 28 Mayıs 2014 tarihine kadar beklemeleri, bu kanun yürülüğe girdikten sonra başvurmaları yararlarına olacaktır.

dosya_masrafı_geri_al

işin kolay olan şimdilik 1200 Tl altında 28 mayıstan itibaren 2000 Tl altında olanlar öncelikle Tüketici Hakem Heyetine gidecekler ve oradaki kuyruğu görüp korkmasınlar oradan dilekçe alıp bankanın genel müdürlüğüne iadeli taahhütlü olarak dilekçeyi gönderecekler. Banka red cevabını verecek işte o red cevabını tekrar Tüketici Hakem Heyetine Teslim edeceksiniz. Banka Genel Müdürlüğüne göndereceğiniz dilekçe aşağıdaki dilekçedir. Eğer kafanız karıştıysa en güzeli Tüketici Hakem Heyetlerine bir gidip danışmanız ama baştan söylüyorum kuyruğu görünce vazgeçmeyin 🙂

                                                                                                                 DİLEKÇE ÖRNEĞİ

—-

                                                      ………………BANKASI……………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

…………….nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde …………… ay vadeli olarak ……….. faiz oranı üzerinden …………………. TL ………………. Kredisi kullandım ve ……………. Ay ödeme yaptım.

 

İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan eke makbuzunu sundugum ………… TL kesinti yapılmıştır. Kesinlen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

 

Tarih :

Adres: Ad,

Soyad: İmza:

 

—–

İŞTE DOSYA MASRAFINI GERİ ALMANIZ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER ve BELGELER

Sayın Tüketiciler, Kredilerden alınan “dosya masrafı, ekspertiz, kredi tahsis değerlendirme ücreti, vb.” bedelleri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla kredi alırken benzer kesintiler yapıldıysa, bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz.
Kredilerden alınan “dosya masrafı, hayat sigortası, ipotek fekki, ekspertiz ücreti vd.” kesintileri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz. (DASK Sigortası Yasa gereği Mecburidir.)
Kredi sözleşmesi yoksa bankanızdan isteyiniz. Yasa gereği banka bir örneğini vermek zorundadır. Dilekçe örneği aşağıdadır.

1.Kredi sözleşmenizi mutlaka okuyunuz. Sözleşmenizde bu ücretler belirtilmemiş veya belirtildiği halde sizinle müzakere edilmeden bilginiz ve onayınız olmadan tahsil edilmiş ise,

2.Bankanın Genel Müdürlüğüne (Mail, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup ile) kesilen bedel/bedellerin tarafınıza ödenmesini isteyiniz. İspatı bakımından iadeli taahhütlü mektup ile ihtar göndermenizi önermekteyiz. Olumlu yanıt alamazsanız o zaman,

3.Kesilen bedel miktarı 2013 yılı için 1.191,52.-TL’ye kadar miktar ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, İllerde valilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Hakem heyetlerinin 2013 yılı için 3.110,58.- TL’ye kadar olan kararları bağlayıcı olmayıp bir üst merci Tüketici Mahkemesine delil niteliği taşımaktadır.

4.Kesilen bedel miktarı 2013 yılı için 1.191,52.-TL’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvurunuz. Davanızı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıylada açabilirsiniz. Avukat mecburiyeti yoktur.

5.Tüketici Mahkemeleri olmayan yerlerde aynı sıfatla “ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ” yetkilidir. BAKIRKÖY, BAHÇELİEVLER, BAĞCILAR, ESENLER, GÜNGÖREN VE ZEYTİNBURNU İLÇELERİ “BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ ADLİ BÖLGESİ GÖREV ALANI İÇERİSİNDEDİR.” “HSK’nın 19.07.2007 tarih ve 336 Sayılı Kararı”
6.1.191,52.-TL’nin üzerinde bedeller için Mahkemeye müracaat ettiğinizde HMK’ya göre sizden peşin avans gideri ücreti alınır.

7.Mahkemeyi kaybetmeniz halinde “mahkeme masrafları, bilirkişi ve tebligat ücretleri ile karşı tarafın 660.-TL’lik avukatlık” ücretini ödemeniz söz konusu olabilir.
8.Bunun için ilgili mercilere müracaat etmeden önce sözleşmenizi okumanızı, ödeme belgelerini temin etmenizi ve belgelerin asıllarını (HMK’ya göre) başvuru dilekçelerinize eklemenizi önemle belirtiriz.Birer fotokopisi ve başvuru dava dilekçesinin bir örneğini kendinizde saklayınız.
9.Dilekçe Örneklerini;

Bankaya ihtarname dilekçesi İndir word İndir PDF
                 İHTARNAME
İhtar Edilen
(Muhatap) : ………………………… Bankası A.Ş.
Adresi : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

İhtar Eden
(Keşideci) : ………………………………………
Adresi : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

İhtar Tarihi : …../…. /201..

İhtar Konusu :Kredi Masraf Kesintileri.

Açıklamalar :

Bankanızdan …./…./201… tarihinde …………………… TL tutarında tüketici kredisi kullanmış bulunmaktayım. Bu kredinin tarafıma kullandırılması esnasında; bankanızca tahakkuku yapılarak, tahsil edilmiş bulunan faiz dışındaki bedellerin ayrıntılı ve gerekçeli olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 76. maddesi 1. fıkrası gereğince tarafıma yazılı olarak bildirilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla.

İhtar Eden (Keşideci)
Adı ve Soyadı : ……………………………

İmza : ……………………………

 

Dosya Masrafı TSHH Dilekçesi İndir wordİndir PDF

                T.C.
…………………………. KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikâyetçi :
Adresi :

Şikâyet Edilen : ……………………….. Bankası A.Ş.
Adresi :

Ş. Parasal Değeri : ……………… .- ¨ (……………………………………. Türk Lirası)
Şikâyet Tarihi : ……/…../201..

Şikâyet Konusu : ………………… Bankası A.Ş. tarafından aldığım ………………. Kredisinden alınan “……………………” masrafı adı altındaki tutar olan “…………… .-TL”nin tarafıma iadesi istemidir.

Açıklamalar : 1-) ………………….. Bankası A.Ş. nin ………………….. Şubesinde …../…./201… tarihinde …………………… kredisi olarak “………………………. .-TL” kredi aldım.
2-)Krediyi veren banka kredi işlemleri sırasında kesintilerle ilgili hiçbir detay bilgiyi sözlü veya yazılı olarak tarafıma vermemiştir.
3-)Krediyi veren ……………. Bankası aldığım ……………….. kredisinden ………………… masrafı adı altında “…………….. .-TL” bedel kesintisi yapmıştır. Ancak yapılan kesintiye ait harcamaların belgelerini tarafıma vermediği gibi alınmış bedelin müzakeresini de yapmamıştır. Yani krediyi veren banka akdedilen sözleşmeyi, sözleşme hürriyeti ilkesine aykırı olarak yalnızca kendi çıkarlarını koruyacak bir hale getirmiştir. Ve tek taraflı akdedilmiş bu matbu sözleşmeyi de tarafıma dikte etmiştir. Aksini ispat krediyi verene aittir.
4-)4077 Sayılı TKH Kanunun 10. ve 6. Maddeleri hükümlerine aykırılık teşkil eden bu banka kesintilerinin iadesinin yapılması ile ilgili olarak yasa hükümlerine göre bunu talep etme hakkım doğmuştur. Ayrıca ilgili yasa hükümlerince şikâyet edileni yazılı olarak ihtar etme yükümlülüğüm yoktur.

Hukuki Sebepler :4077 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller :Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, emsal yargı kararları ve sair deliller.

İstem ve Sonuç :İzah olunan nedenlerden dolayı, …………. Masrafı adı altında yapılan kesinti tutarı “……………… .-TL”nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla dilerim.

Şikâyetçi
(Ad, Soyad ve İmza)

 

Ekler :
1. Kredi sözleşmesi fotokopisi
2. Ödeme belgeleri fotokopisi
3. İhtarname ve Posta gönderi ekleri fotokopisi
4. Örnek Yargı Kararları fotokopisi
Dosya Masrafı Tüketici Mahkemesi Dilekçesi İndir wordİndir PDF

……………………………. ( ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı : ………………………… (TC Kimlik No: ……………………….)
Adresi :

Davalı : ……………………….. Bankası A.Ş.
Adresi :

Konusu : ………………… Bankası A.Ş. tarafından aldığım ………………. Kredisinden alınan “……………………” masrafı adı altındaki tutar olan “…………… .-TL”ye yasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iadesi isteminden ibarettir.

Açıklamalar : 1-) ………………….. Bankası A.Ş. nin ………………….. Şubesinde …../…./201… tarihinde …………………… kredisi olarak “………………………. .-TL” kredi aldım.
2-)Krediyi veren banka kredi işlemleri sırasında kesintilerle ilgili hiçbir detay bilgiyi sözlü veya yazılı olarak tarafıma vermemiştir.
3-)Krediyi veren ……………. Bankası aldığım ……………….. kredisinden ………………… masrafı adı altında “…………….. .-TL” bedel kesintisi yapmıştır. Ancak yapılan kesintiye ait harcamaların belgelerini tarafıma vermediği gibi alınmış bedelin müzakeresini de yapmamıştır. Yani krediyi veren banka akdedilen sözleşmeyi, sözleşme hürriyeti ilkesine aykırı olarak yalnızca kendi çıkarlarını koruyacak bir hale getirmiştir. Ve tek taraflı akdedilmiş bu matbu sözleşmeyi de tarafıma dikte etmiştir. Aksini ispat krediyi verene aittir.
4-)4077 Sayılı TKH Kanunun 10. ve 6. Maddeleri hükümlerine aykırılık teşkil eden bu banka kesintilerinin iadesinin yapılması ile ilgili olarak yasa hükümlerine göre bunu talep etme hakkım doğmuştur. Ayrıca ilgili yasa hükümlerince şikâyet edileni yazılı olarak ihtar etme yükümlülüğüm yoktur.

Hukuki Sebepler :4077 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller :Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, emsal yargı kararları ve sair deliller.

İstem ve Sonuç :Arz ve izah olunan nedenlerden dolayı,
1-) …………. Masrafı adı altında yapılan kesinti tutarı “……………… .-TL”ye yasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iadesine,
2-) Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıdan tahmiline karar verilmesini saygıyla dilerim. / /201..

Davacı
(Ad, Soyad ve İmza)

 

Ekler :
1. Kredi sözleşmesi fotokopisi
2. Ödeme belgeleri fotokopisi
3. İhtarname ve Posta gönderi ekleri fotokopisi
4. Örnek Yargı Kararları fotokopisi

Yargı kararları:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Dosya Masrafı Kararı İndir word

BANKALARIN DOSYA MASRAFI, KOMİSYON, VB. GİDERLERİ HAKKINDA YARGITAY KARARI İndir word

Esas No : 2011 / 3576 Karar No : 2011 / 10221
Merci : Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tarih : 27/06/2011

   Sözlük

 

Özü : HEMEN BELİRTMEK GEREKİR Kİ, DAVALI BANKA, SADECE KREDİNİN VERİLMESİ İÇİN ZORUNLU OLAN MASRAFLARI TÜKETİCİDEN İSTEYEBİLİR. KREDİ VERİLMESİ İÇİN GEREKEN ZORUNLU MASRAFLARIN NELER OLDUĞU KONUSUNDA İSPAT YÜKÜ İSE DAVALI BANKAYA AİTTİR. AKSİ HALDE, DİĞER ÜCRET VE MASRAFLAR BAŞLIĞI ALTINDA MAKTUEN BELİRLENEN BİR MİKTARIN TÜKETİCİDEN ALINACAĞINA DAİR HÜKMÜN YUKARIDA AÇIKLANAN YASA VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ KARŞISINDA HAKSIZ ŞART OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.
DAVA : Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:KARAR : Davacı, Davalı bankadan konut kredisi aldığını, bu esnada dosya masrafı ve ipotek ücreti adı altında 1645 TL ücret tahsil edildiğini, bunların sözleşmede yer alsalar dahi haksız şart olduğunu, hakem heyeti kararı ile bu paranın iadesine karar verildiğini ancak ödeme yapılmadığını belirterek, 1645 TL nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, 1.645,00 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı eldeki davada, davalı banka tarafından konut kredisi verildiği esnada dosya masrafı ve ipotek ücreti adı altında kendisinden 1645 TL ücret tahsil edildiğini, bunun haksız olarak kendisinden alındığını belirterek bu bedelin davalıdan tahsilini istemiş, davalı ise alınan bedelin taraflar arasında imzalanan sözleşmeye uygun olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve “Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir…” hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır” hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen 10.02.2010 tarihli Konut Kredisi Sözleşmesinin 6. maddesinde, “Müşteri işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde kullandırılan kredi dolayısıyla, ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını.. . B. A.’ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder” hükmü mevcuttur. Ancak, bu ücret ve masrafların hangi nedenlerle alınacağına dair sözleşmede ve bilgi formunda açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, davalı banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca, mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte belirtilen nedenler ile davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 27.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

10. ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki bilgiler bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yargı kararı niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla Yargı mercilerine başvurularınızda farklı sonuç almanız halinde derneğimizi bağlayıcılığı yoktur.

                                    DİLEKÇE ÖRNEĞİ

—-

                                                      ………………BANKASI……………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

…………….nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde …………… ay vadeli olarak ……….. faiz oranı üzerinden …………………. TL ………………. Kredisi kullandım ve ……………. Ay ödeme yaptım.

 

İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan eke makbuzunu sundugum ………… TL kesinti yapılmıştır. Kesinlen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

 

Tarih :

Adres: Ad,

Soyad: İmza:

 

—–