……………AİLE MAHKEMESİNE
Tedbir Nafakası İstemlidir.

KENT

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

D.KONUSU :
1) Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların Boşanmalarına;
2) Müşterek çocukun velayetinin Müvekkile verilmesine;
3) Müvekkilin yanında olan müşterek çocuğu için 150.000.000.TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;
4) Müvekkile için, davalı aleyhine 20.000.000.000.TL manevi tazminata hükmedilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1)Taraflar, …………….. T.de resmi evlilik yapmışlardır. Bu birlikteliklerinden X isimli çocukları olmuştur.

2). Müvekkil, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, Evlilik sonrası davalının müvekkile karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalının, ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunması, toplum içinde dahi bunu sürdürmesi, Müvekkilin akrabalarına, çevresine karşı olumsuz tavırlarda, davranışlarda bulunması Müvekkili zor durumda bırakması, yemek yapmaması, çocuğa ve kendisine karşı ilgisizliği hatta çocuğun kirli hazır bezlerini bazen çöpe atmaktan bile imtina ederek yatak odasında bir köşeye atması… İşi olmadığı halde bazen eve geç saatlerde gelmesi, birkaç kez eve uğramaması ve nerede olduğu konusunda bilgi dahi vermemesi, yatakta dahi cinsel anlamda müvekkile olumlu yanıtlar vermemeye başlaması, bu ve benzeri nedenlere rağmen evlilik birliğini çevrenin telkiniyle ve ileride düzelir umuduyla devam ettirme sabrını müvekkil göstermeye çalışmıştı.

3) Davalı, ………………T.de yine habersiz bir şekilde ve müşterek çocuklarını komşuya bırakarak Ceyhan’da müşterek evden ayrılmış geri dönmemiş, yapılan araştırmada bulundukları mahallede işi gücü olmayan ve ebeveynleriyle oturmakta olan XY isimli bir şahısla kaçmış oldukları anlaşılmıştır. Bu olay nedeniyle komşularda bildiklerini anlatmış… Davalının bu şahısla uzun zamandır telefonla görüşmekte olduğunu tanık olduklarını, hatta bir kaç kez eve aldığını söylemişlerdir.
Bu açılım, birliktelikleri süresince davalının kendisine karşı olumsuz davranışlarına ayna olmuştur; müvekkil açısından…
Davalının XY ile birlikte …….. ilçesine bağlı ………. köyünde ikamet etmeye başladıkları ise sonradan öğrenilen bilgilerdendir.
Bu konuda müvekkilin ……… İlçesinde’de karakol başvurusu da olmuştur.

4) VELAYET : Birliktelikleri süresinde gerekli ilgi, bakım ve şefkati göstermeyen Davalı, anılan kişiyle kaçışında dahi ufak yaştaki çocuğunu yanına almamış, komşulara bırakmıştır. Küçük …… hala müvekkil ve kendi ailesi bakmaktadır. Çocuğun velayetinin müvekkile verilmesi, çocuğun yararına olacaktır.

5) TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI : Küçüğün bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir. Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ……. için 150.000.000.TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini dahi talep ediyoruz.

6) MANEVİ TAZMİNAT : Türlü süslü hayallerle gerçekleşen evlilik, birlikteliklerinin ürünü müşterek çocuk, evlilik nedeniyle Müvekkilin ve ailesinin girmiş olduğu masraflar, her iki tarafın ve davalının kaçtığı kişi tarafının aynı çevrede olması… Evlilik birlikteliklerinde yapılan davranış ve eylemler, en son kaçma eylemi doğal olarak Müvekkilin psikolojik yapısını da olumsuz etkilemiştir. Çevreyle diyaloglarında dahi hicap duymaya başlamıştır. Davalı tarafından oluşturulan ve Müvekkilde oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 20.000.000.000.-TL manevi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.
Davalının ekonomik ve sosyal durumu;………………………………… Müvekkilin sosyal ve ekonomik durumu; ……………………………………..
Davalının kusuru nedeniyle fiilen biten beraberliğin resmen de sona erdirilmesi amacıyla sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

Hukuksal Dayanaklar : İlgili mevzuat hükümleri
Kanıtlar : Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının
araştırılması, Tanık beyanları ve her tür kanıt
.
Sonuç ve İstem : Açıklanan nedenler, gözönüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;
1) Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA;
2) Müşterek çocuk ………………….’ın velayetinin Müvekkile verilmesine;
3) Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ……………… için her ay 150.000.000.TL TEDBİR
NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan
tahsiline;
4) Müvekkil için, davalı aleyhine 20.000.000.000.TL manevi tazminata hükmedilmesine;
5) Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin dahi davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarım.
Davacı …………………..
Vekili Av……………….
Nüfus Aile Kaydı:

Ekler :
1)Vekaletname
2)Davalı için dilekçe fazlası
3)____________.TL Tebliğat gid.
4)____________.-TL Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının
araştırılması için müzekkere giderleri
5)____________.TL Nüfus için müz.gid.