……………AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

ESKİ DURUMA GETİRME
TALEP EDEN (DAVALI) :

DAVACI :

DAVA KONUSU : HUMK..m.166 vd. hükümlerine göre eski duruma getirme talebinden ibarettir.

ESKİ DURUMA GETİRME
NEDENLERİ :
1. Sayın Hakimliğinizde görülmekte olan boşanma davasının …/…./…. günlü duruşmasında … günlük kesin mehil içinde delillerimizi sunmamıza karar verilmesine rağmen bu delilleri verilen süre içinde sunamadım. Çünkü …/…/….. tarihinde trafik kazası geçirdim ve Numune Hastanesi’nde . ay yatmak zorunda kaldım. Hastanede bulunduğum süre içerisinde kendimde olmadığım (komada bulunduğum) için vekil de tutamadım.
2. İşbu mazeretim nedeniyle daha önce sunamadığım delillerimin şimdi sunulması ve eski hale iade talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, eski duruma getirme istemimin kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasını saygı ile arz ve talep ederim

……/……/200…
Davalı

EK:
1. ……….. Hastanesi’nden aldığım rapor
2. Delil listesi