……………. …AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : …….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……./…../…… tarih ve 200/8965FF sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilem ile davalı …………, ………….. kasabısında …../…/…… tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinde bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.
2. Taraflar karşılıklı anlaşarak …………..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ./……/…… tarih ve 200/8965FF sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemenin kararı kesinleşmiştir.
3. …….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……./…../….. tarih ve 200/8965FF sayılı ilamı …………. yeminli mütercime tercüme ettirilmiş ve bu çevirinin aslına uygun olduğu T.C. …………. tarafından da onaylanmıştır.
4. Söz konusu nedenlerle müvekkilem ile davalının boşanma ilamının tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MÖHUK, HUMK, MK ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER : Norwich Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.05.2000 tarih ve 200/8965FF sayılı boşanma kararı, nüfus kaydı ve yasal her türlü delil

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, ………. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …../…./….. tarih ve 200/8965FF sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine, yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ……..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …./…../…… tarih ve 200/8965FF sayılı boşanma kararı örneği,
3.) Nüfus kayıtları.