……. AİLE MAHKEMESİ’NE
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONUSU : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmaya, müvekkil için …….., müşterek çocuk için ……. olmak üzere toplam …….. TL. nafakaya ve çocuğun velayetinin müvekkile verilmesine karar verilmesinin hüküm altına alınması talebidir.
OLAYLAR :
HUKUKSAL NEDENLER : MK. HUMK ilgili mevzuat.
DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları, fotoğraflar, sair deliller
İSTEM SONUCU : Yukarıda izah olunan nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkileye verilmesine, müvekkile için ….. TL. ve müşterek çocuk için ….. TL olmak üzere toplam ……. TL nafakaya karar verilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yüklenilmesini saygıyla bilvekâle dilerim

Davacı Vekili

EKİ : Vekaletname örneği Anılan belgeler.