…………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO : ………

DURUŞMA GÜNÜ
TAYİNİ İSTEYEN
(DAVACI) : ………..

DAVACI VEKİLİ :

KARŞI TARAF
(DAVALI) :

DAVALI VEKİLİ :

DAVA KONUSU : Yargıtay’ın bozma kararı nedeniyle duruşma günü tayini talebidir.

DÖNME NEDENLERİ :
1. Mahkemenizde görülmekte olan ……/… esas sayılı dava ……./… karar sayılı ilamı ile hükme bağlanmış ve bu ilam tarafımızdan Temyiz edilmişti. Söz konusu karar Yargıtay’ın …/…/ tarih, ……/… esas ve ……. karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
2. Yargıtay’ ın söz konusu bozma kararı nedeniyle duruşma günü tayin edilerek taraflara davetiye çıkarılması zorunluluğu doğmuştur. Davetiye masrafları da ekte sunulmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yargıtay’ …/…/…….. tarihli bozma kararı nedeniyle, duruşma günü tayin edilerek taraflara davetiye çıkarılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Davetiye masrafı.