…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO :

DURUŞMA GÜNÜ
TAYİNİ İSTEYEN
(DAVACI) :

DAVACI VEKİLİ :

KARŞI TARAF
(DAVALI) :

DAVALI VEKİLİ :

DAVA KONUSU : Yargıtay’ın …/…/……. tarihli bozma kararı nedeniyle duruşma günü tayini talebidir.

DÖNME
NEDENLERİ :
1. Mahkemenizde görülmekte olan ../… esas sayılı dava…../… karar sayılı ilamı ile hükme bağlanmış ve bu ilam tarafımızdan Temyiz edilmişti. Söz konusu karar Yargıtay’ın …/…/… tarih, ../… esas ve …/… karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
2. Yargıtay’ ın söz konusu bozma kararı nedeniyle duruşma günü tayin edilerek taraflara davetiye çıkarılması zorunluluğu doğmuştur. Davetiye masrafları da ekte sunulmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yargıtay’ ın …/…/……. tarihli bozma kararı nedeniyle, duruşma günü tayin edilerek taraflara davetiye çıkarılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Davetiye masrafı.