İster ismi dosya masrafı olsun, isterse kullanım bedeli olsun 10 yıl geriye dönük olarak paranızı alabileceğinizi biliyor musunuz? Hakkımızı arayalım, legal soyguncu olan bankalara alın terimizi kaptırmayalım. Düşünün devletin paraları iade ettirmesine rağmen hala herkesten dosya masrafı adına paralar almaktalar ve ancak siz peşine düştüğünüzde bu parayı iade ediyorlar. Bir de peşine düşülmeyen paranın hesabını siz yapın. Ve ne kadar çok paranın bunlara kaldığını düşünün. Neyse işte paranızı geri alma yöntemleri. Merak etmeyin bu makale sonunda ihtiyacınız olan tüm dilekçelerde elinizin altında olacak. Yazıcıdan çıktı alarak bu dilekçeleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yolu izleyerek dosya masrafı/kredi masrafı ücretini geri alabilirsiniz.

İlk Önce Yapılacak İşlem: Öncelikle kredi almış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben mektup yazacağız ve dosya ücretinin tarafımıza iadesini isteyip mektubu iadeli taahhütlü olarak göndereceğiz.

Mektubumuzu şu şekilde yazacağız…

……………BANKASI …………….. İLİ…………………..  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                                                 ………………..

 

Konu: Kredi masrafları iadesi Hk.

 

Bankanızın   …………….    numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim.

 

Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. “

 

Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

 

1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,

2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen kredi masrafı ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm

Saygılarımla,

 

../…/2012

Adı, Soyadı

ADRES :                                                                                                       İMZA

————————————————————————————————————————-

veya şu şekilde de olabilir.

……………………………BANKASI …………………………. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
………………nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde ………… ay vadeli olarak ………. faiz oranı üzerinden ……………… TL ……… kredisi kullandım ve…………….ay ödeme yaptım.
İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan ekte makbuzunu sunduğum ……TL kesinti yapılmıştır. Kesilen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.
Tarih
imza
Adı Soyadı

Evet yukarıda yazan bu mektup banka tarafından onaylanır ve paranızı yatırırlarsa 10 numara başka bir şeye gerek yok ama %90 onaylamayacaklardır. Peki bu durumda ne yapacağız?

B Planına Geçiyoruz, takip etmeye devam edin.

İkinci Yapılacak İşlem: Evet Müdürlüğe mektup gönderdik ve ret cevabı geldi bu durumda ne yapacağız?

Tüketici Hakem Heyetine Başvurmamız lazım peki nerede Tüketici Hakem Heyeti?

Cevap ilçelerde Kaymakamlıklarda illerde ise Valiliklerde bulabilirsiniz.

Şimdi Burası Önemli

a-Dosya masrafı miktarı  1.191,52.-TL’nin altında ise Bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine Dilekçe ile Başvuracağız. Merak etmeyin alın size Tüketici Hakem Heyetine Dosya Masrafı dilekçe örneği…

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği  (miktar 1.191,52 TL’nin altında ise)

 

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden                          :

Adresi                                     :

E- Posta & Telefon                 :

 

Şikâyet Edilen                        :

Adresi                                     :

Şikâyetin Parasal Değeri      :

Şikâyetin Tarihi                     :

Şikâyetin Konusu                   :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)

Açıklamalar                            : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

            Sözleşmede;

            a) Tüketici kredisi tutarı,

            b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

            c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,

            d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  

            e) İstenecek teminatlar,  

            f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

            g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

            h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

            ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler        : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller           : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

İstem Sonucu             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

Şikâyet Eden

(Ad, Soyad ve İmza)

b-Dosya masrafı miktarı  1.191,52.-TL’nin üstünde ise; direk Tüketici Mahkemesine Dava Açılmalıdır. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye hukuk Mahkemelerine de dava açabilirsiniz. Tüketici Mahkemesi Dosya Masrafı dilekçe örneği aşağıdaki şekilde olacak.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
(miktar 1.191,52 TL’nin üzerindeyse)
…….. Nöbetçi Tüketici Mahkemesi Hakimliğine
Davacı          : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)
Davalı      :  ……… Bankası A.Ş
Konu           : Dosya masrafının iadesi
Değeri   : ……… TL
Açıklamalar      :
a. Bankanın ………………. şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.
b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir. Yine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin benzer yerel mahkememe kararını 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onamasıyla bu husus emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.
c.  4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. İlgili banka standart formları müzakere etmeden bana imzalatmış olup; bu sözleşmede bana bir madde ekleme veya çıkartma imkânı dahi vermemiştir. Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir.
Deliller  :
Sözleşmeler, Ödeme dekontları, ödeme planı, bilirkişi incelemesi vs deliller.
Sonuç ve İstem  :
Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle açılan davanın kabulü ile;
a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan ……. TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline,
b. Yargılama giderlerinin davalı yana yükletilmesine,
Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …… /…../2013
İsim ve İmza
Ek  : Sözleşme, Ödeme Planı ve ekleri sureti Ödeme belgeleri