İsim Değiştirme veya Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Toplum içinde, kişler ad ve soyadı ile bilindiğinden adınızı ve soyadınızı değiştirmek için belli hukuki prosedürler vardır. Öncelikle isim değişikliği ve soyadı değiştirme davası açmalısınız. Bunun içinde haklı sebebinizin olması gerekir. Burada ruhsal aidiyet hissetmemesi dahi değiştirme için bir gerekçe olarak kabul edilir. Medeni Kanun’un 27. maddesi gereği, isim ve soyadı değiştirme davası ancak haklı sebeplere dayanılarak açılabilir.

Ad veya soyadının gülünç olması, bir travmayı hatırlatıyor olması, kötü tanınan bir şahsın ismiyle özdeşleşmesi, mesleki veya sanatsal gerekçeler gibi birçok sayısız sebeple isim değiştirme veya soyadı değişikliği davası açılabilir.

 

İsim Değiştirme veya Soyisim Değişikliği İçin Yetkili Mahkeme Neresidir?

İsim ve soyisim değişikliği davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. İsminizi veya soyisminizi değiştirmek istiyorsanız, davayı ikametgahınızın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilirsiniz.

İsim ve soyadı değiştirme davasına Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş bir memur davalı olarak katılır.

 

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İsim ve soyadı değiştirme davası, daha çok nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu nedenle davanın açılması için özel bir evrak aranmaz. Ancak, isim değişikliği ve özellikle soyadı değiştirme davasında talebe esas teşkil eden olgu özel bir evraka bağlıysa ilgili evrak delil olarak sunulabilir.

Kullanılan mevcut ad ve soyadı yüzünden sosyal hayatta bir karmaşa meydana gelmişse veya resmi işlemlerde yaşanan bazı karmaşıklıklar varsa, bu hususları ispatlayan belgeler isim değiştirme davası açılırken dava dosyası ile birlikte mahkemeye verilmelidir.

İsim ve soyadı değiştirme davasının en önemli delili tanık beyanlarıdır. Eğer isim açıkça gülünç değilse, bilinen kötü bir anlamı yoksa, yani biçimsel açıdan ismin olumsuz bir çağrışımı yoksa ismi neden değiştirmek istediğinize dair ispat için tanık delili önemli hale gelmektedir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim ve soyadı değiştirme davasının dilekçesi, diğer dava dilekçelerinden farklılık arzetmez. Ancak davalı kısımda Nüfus Müdürlüğü hasım gösterilmelidir. Uygulamada çoğu zaman dava açan kişilerin isim değiştirme davası dilekçesinde anne-babayı davalı olarak gösterdikleri görülmektedir. Bu durum tamamen yaygın bir yanlış bilgiden kaynaklanmaktadır.

İsim ve Soyadı “Düzeltme Davası” ile İsim ve Soyadı “Değiştirme Davası” Farkı
İsim ve soyadı değiştirme davası ile davacı, ad veya soyadını tümüyle değiştirmekte veya mevcut ismine yeni bir isim eklemektedir.

İsim ve soyadı düzeltme davası ile davacı, isminde mevcut olan bir hatayı ortadan kaldırarak ismi düzeltmektedir. Örneğin, nüfus kaydında Memet olan ismin Mehmet yapılması gibi.

Her iki davanın da hukuki niteliği aynıdır. Ancak isim veya soyadı düzeltme davalarında tanık dinlenmeden dahi hataların çoğu düzeltilebilmektedir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Süresi

İsim ve soyadı değiştirme davası, gerekli prosedürler hızlı bir şekilde yerine getirildiğinde ilk celsede veya en geç ikinci celsede tamamlanır. Dava mahkemeden mahkemeye değişmekle birlikte 3 ay – 5 ay gibi bir sürede tamamlanır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Hukuki Sonucu
Medeni Kanun (MK) md. 27 gereği, ad ve soyadı değişikliği kişinin diğer şahsi hallerinde değişiklik meydana getirmez. Yani, davacı tarafından açılan isim değiştirme davası sırasında kişinin diğer bilgileri (medeni hali, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer vs.) değiştirilemez.

Erkek eş soyadını değiştirdiğinde evlilik dönemi içinde kadının soyadı da değişir. Ayrıca, yaşı 18’den küçük çocukların veya evlatlığın soyadı da başkaca bir işleme gerek olmadan kendiliğinden değişir. Ad ve soyadı değiştirme davası kabul edildiğinde mahkeme değişikliği yerel veya ulusal bir gazetede ilan ettirir ve nüfus kayıtlarında gerekli değişikliğin yapılması için mahkeme kararını nüfus müdürlüğüne bildirir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Kararına İtiraz Edilmesi

MK md. 27’ye göre, ad ve soyadı değişikliği nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görenler, değişiklikten haberdar olunmasından itibaren 1 yıl içerisinde isim ve soyadı değişikliği kararının kaldırılması için dava açabilir. Ancak, belirtmek gerekir ki burdaki zarar gerçekçi, objektif ve ispatlanabilir bir zarar olmalıdır. Örneğin, ünlü kişilerden birinin akrabası ad ve soyadını aynen ünlü kişi gibi değiştirirse bu değişikliğin bir zarar doğurma ihtimali olabilir.

Örnek Dilekçe

BAKIRKÖY ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İSİM TASHİHİ

TALEBİNDE BULUNAN)

DAVACI : AD – SOYAD (TC Kimlik No: )

ADRES

DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL

KONU : Haklı nedenlerle isim tashihi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Nüfus kayıtlarında ismin “YYYYYYYYYYY” olarak geçmektedir. Ancak bu ad, sadece kimliğimde olup, gerek aile içinde ve gerekse sosyal yaşamda ve çevremde adım “XXXXXXXX” olarak bilinmekte ve öyle çağırılmaktayım. Buna karşın adım nüfus kayıtlarında “YYYYYYYYYY” olarak yazılmıştır.

2. Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmamdan dolayı mesleki hayatım başta olmak üzere, yaşantım içerisinde birçok sorunla karşılaştım. Takdir edersiniz ki ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araç, bir belirtidir. Belirli hukuki sonuçların belirli bir kişiye bağlanabilmesinde de ad en önemli araçtır. Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği hem 4721 sayılı kanunda hem de 1587 sayılı kanunda belirtilmiştir. Yargısal içtihatlarda, nüfusta görünen adın yetersizliği, nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1.3.2000 gün ve 2000/18-27 E.2000/154, K.15.10.2003 gün ve E.2003/18-663, K.2003/587 sayılı kararlarıyla da sabittir. 3-Bu amaçla nüfus kayıtlarında “YYYYYYYYY” olan adımı sosyal yaşamda bilinip tanındığım “XXXXXXX” olarak değiştirmek istiyorum. Bu şekilde de karşılaştığım sorunlara bir son vermek amacındayım. Bu nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER :

1. Vukuatlı nüfus kaydı belgesi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Sabıka Kaydı belgesi

4. Tanıklar

5. Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı nüfus kayıtlarında “YYYYYYY” olan adımın, sosyal yaşamda tanınıp kullandığım “XXXXXXX” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 02.12.2013

Davacı

YYYYYYY KKKKKK

VEKİLİ

EKLER

1. Vukuatlı nüfus kaydı belgesi.

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3. Sabıka Kaydı belgesi.